„Чoвекът е само мислеща тръстика“ – Блез Паскал

От Сократ до наши дни философите от всички времена се опитват да определят човешката природа. Безспорно човекът е най-мистериозното живо същество на планетата Земя. Антропологията, псилогията и др. науки се опитват да го изучават като за целта се налага да го поместят в някакви всеобщи закономерности, подобно на останалите живи и неживи форми в света, но човека винаги оства извън тези граници. Затова най-удачните описания за него би трябвало да имат диалектическа форма, т.е. да съчетават противоположностите в едно.

Страници – 4

Свали

Паскал и неговите мисли за човека

Френският философ Блез Паскал (1623 – 1662) е един от най-видните мислители на седменадесети век. Освен с философия Паскал се е занимавал с физика и математика (изобретател е и на първата сметачна машина), той е един от най-ярките примери за ранна и преждевременна надареност, на една изчакваща собствените си резултати нетърпелива гениалност. Основните философски виждания на Паскал са написани в книгата “Мисли”. В нея той определя и своето виждане за човека и човешката природа.

Страници – 3

Свали

Теория за стойността на Карл Маркс

Въпросът за двете страни на една стока, а именно нейната потребителна и разменна стойност, за пръв път се разглеждат от най-универсалния ум сред древногръцките мислители- Аристотел. “ Употребата на всяко благо е двояка, едната е свойствена на нещото като такова, а другата- не, както един сандал може да служи и за обуване, и за размяна. “ В тези думи на Аристотел прозира схващането за двойнствената природа на стоките.

Страници – 11

Свали

Хегел и хегелианството

Роден през 1770г. в Щутгарт, в семейството на висш чиновник. Детството му е преминало като това на всички от такъв произход: упорито, стигащо до границите на възможностите учене под погледа на строги възпитатели и амбициозни родители; детето трябвало да знае в оригинал Омир, пък и Цицерон; да пише съчинения за “човешкото достойнство” и “идеалната държава”; да рецитира стихове от Библията без грешка; да овладява типовете решения на математическите задачи и да ги прилага в различните области – например в музиката.

Страници – 9

Свали

Методологическият подход на Фридрих Хайек

Епистемологическите основи на възгледите на носителя на Нобелова награда за икономика за 1974 година Фридрих Август фон Хайек можем да открием още в трудовете му върху теоретичните основи на психологията, върху сциентизма, злоупотребата с разума и др., събрани през 1967 и 1978 г. в “Изследвания по философия, политика и икономика” и в “Нови изследвания по философия, политика и икономика и история на идеите”. Тук ще споменем само това, че неговата богата теоретична мисъл се опира върху скептицизма на Кант и Хюм, който се противопоставя на конструктивисткия рационализъм на Декарт.

Страници – 5

Свали

Философията на Карл Маркс

Карл Маркс е немски философ, политикономист и политически деец. Известен е като критик на капитализма. Възгледът за историята като резултат от класовата борба, в която капиталисти и пролетариат са антагонистични сили, е основно положение в марксизма. Той е организатор на Първия интернационал. Въпреки че Маркс се занимава с широк обхват от проблеми, той е най-известен с анализа си на историята от гледна точка на класовата борба, което е казано накратко в известното изречение от увода към „Комунистическия манифест“: „Историята на досега съществувалото общество е история на класовата борба“.

Страници – 4

Свали

Любовта – презентация

Продължителност – 17 слайда

Свали

Глобални проблеми на съвременното общество – презентация

Продължителност – 17 слайда

Свали

Робството, свободата, изборът

Съществува ли робство днес? Или може би сме роби на законите, които спазваме? А може би сме роби на сивата действителност, изпълнила ежедневието ни?
А какво е свободата? Не е ли правото на личен избор на всеки един човек?
Да, ние сме роби на всички онези, които по някакъв начин се опитват да ограничат свободата ни, но никога не е късно да направим своя смел избор и да избягаме от ограниченията, които ни заобикалят…Да изберем да бъдем свободни!

Страници – 2

Свали

Що е философия? – реферат

На въпроса, какво представлява философията и какво тя изучава, са давани най-различни отговори. Често пъти те са свързани със собствената философска система на даден философ и в този смисъл се говори за „Философията на Сократ“, „Философията на Демокрит“, „Философията на Аристотел“, „Философията на Хегел“ и пр. Някои автори1 изтъкват, че според древногръцката философска традиция има пет различни определения на философията:

Страници – 6

Свали