Митологичното и историчното в поемата на Гео Милев – „Септември“

Избирайки антиномията митологично-исторично за релевантно отношение, през което да бъде разгледан един текст, не може да не се отчете и съответният социокултурен контекст, доколкото споменатата антиномия не е специфично литературен или културен проблем. Митологизмът и историзмът като феномени на съзнанието се оказват определяща опозиция в европейското мислене от християнската епоха насам.

Страници – 10

Свали

Анализ върху поемата Септември – Гео Милев

Поемата „Септември“ е едно от забележителните и стойностни произведения в българската литература, създадени между двете световни войни. От публикуването и до наши дни отношението и оценката на литературната критика за нея са твърде противоречиви и крайни. В повечето случаи те се основават на идеологически предразсъдъци и догми, които пренебрегват художествения подход и естетически критерии.
Художествения свят на поемата „Септември“ е изграден върху конкретно историческа основа и визира в себе си кървавите събития от септември
1923 година.

Страници – 7

Свали

Гео Милев – “Септември”

Годините около Първата световна война бележат края на една епоха и началото на друга. Идва време на промяна и се случва така, че вълна от нови естетически явления залива много държави и това става по силата на сходни промени в ценностните критерии на обществото. Тези промени се отразяват и върху литературата. Модернистичните тенденции се раздвояват и част от авторите започват да се ориентират към по-актуални и авангардни форми на модерното изкуство. Експресионизмът е една от тези авангардни форми, която се оказва доста привлекателна за българските автори и същевременно позната, тъй като част от тях са имали щастието да се запознаят директно с него, понеже са получили своето образование в неговата родина – Германия.

Страници – 16

Свали

Бунтът в поемата „Септември“ от Гео Милев

Творчеството на Гео Милев въвежда новаторски изобразителни принципи в българската литература. То изразява естетиката на експресионизма и по своите идеи и стилистика представлява продължение на модернистичните направления в националната култура. Концепциите на автора за изкуството утвърждават схващането, че в епохата на социална несправедливост и революционни промени в човешката история творчеството трябва да шокира възприемателя, да преосмисля и да извежда суровите истини за действителността чрез преобръщане на традиционни понятия и символи, чрез антитезно отричане на износените модели в развитието на културата и цивилизацията.

Страници – 5

Свали

Накратко за всеки автор

Христо Ботев – пише преди Освобождението.Основни чувства в стихотворенията му са силната любов към род и родина и ненависта към поробителя.Отказва се от лично щастие,налага мотива за саможертвата в името на свободата на народа.Описва действителността.Появява се и образа на майката,която се явява най-близкият му човек,който може да го разбере.Тя го възпитава в духа на хайдушка традиция.Накратко за всеки автор

Страници – 4

Свали

Гео Милев – Естетика на експресионизма

Модернистичната естетика се изгражда въз основа на отрицанието като антитеза на предходния културен модел. Както символистите, така и експресионистите отричат реалистичната традиция. За тях тя е безнадеждно остаряла в културно-исторически план и непродуктивна като изкуство в естетически аспект. И двете модернистични течения търсят промяна в мярата и средствата за интерпретиране на художествената условност.

Страници – 2

Свали

Митологичното и историчното в поемата на Гео Милев „Септември”

Избирайки антиномията митологично-исторично за релевантно отношение, през което да бъде разгледан един текст, не може да не се отчете и съответният социокултурен контекст, доколкото споменатата антиномия не е специфично литературен или културен проблем. Митологизмът и историзмът като феномени на съзнанието се оказват определяща опозиция в европейското мислене от християнската епоха насам. Въпреки митологичната си структура християнството е и първата исторична епоха в европейската култура. Тогава по думите на Гадамер човешката история добива нов смисъл на „постоянно решение “за” или “против” Бога”…..

Страници – 8

Свали

Анализ на 9 глава – образът на поп Андрей – Септември – Гео Милев

Девети фрагмент на поемата „Септември” е своеобразен композиционен център на творбата, защото в него се съчетават величавото, героичното и трагичното, олицетворени чрез образа на поп Андрей. Реалната историческа личност е извисена до митологичен персонаж. Поп Андрей е персонификация на народния бунт, на гневното множество, което желае да промени установения ред, да пресътвори социалното устройство. Безстрашието и непоколебимостта на героя внушават идеята за несломимия човешки дух, за вечната борба срещу потисничеството и несправедливостта.

Страници – 4

Свали

Трагедията на българския народ 6,7 и 8 част на „Септември”, Гео Милев

Гео Милев заема важно място в българската литература. Повлиян от европейския модернизъм и експресионизъм, съвременник на Първата световна война и последвалите я революционни бунтове, той създава оригинално творчество на непознат художествен език.
Поемата „Септември” е художествена реализация на идеята за бунта от конкретно събитие – Септемврийското въстание през 1923г.

Страници – 1

Свали

Вечните въпроси в поемата „Септември“ от Гео Милев

Септемврийското въстание, като историческо събитие – първи въоръжен вътрешнобългарски конфликт с трагични последствия – намира най-значим и най-траен художествен резултат в поемата „Септември“ от Гео Милев. Важна предпоставка за написването й са преките впечатления на поета от кръвопролитията в Първата световна война, в която сам е ранен. Въстанието се явява подходяща тема за творческите му възгледи на експресионист. Гео Милев се увлича от идеята за значимостта на народните маси в развитието на човечеството, от стихийността и динамиката на събитието. Под въздействието на експресионизма той превръща изкуството във възпламеняваща агитация с определени обществени възгледи.

Страници – 4

Свали