Времето и пространството в поезията на Атанас Далчев

Митологичното мислене е вложило в геометричните очертания на основните форми – кръга и квадрата – експресията и съдържащите се в тези форми символи и отношения, превърнало е тяхната неподвижност и мълчание, в комплекси, в които изначалните елементи на формата структурират културната организация на времето и пространството. Геометричните конструкции, превърнати в изразно средство на статиката и динамиката на света, на неговия материален и духовен аспект, на митологично ниво снемат своята абстрактност и функционират като символи, изразяващи представата за небе и земя, сътворено и несътворено, време и съдба, за мястото на човека в света и отношенията му с този свят.

Страници – 10

Свали

Мирогледно-естетически аспекти в поезията на Атанас Далчев

Ако приемем, че философската проза е упражнявала определено влияние върху поета Далчев, мисля, че ще си обясним и съмненията, които понякога са го сполитали, в автентичността на собствената му поетическа дарба. Бе убеден, че „истинският поет не облича мислите си в стихове, а мисли в стихове“. За себе си признаваше, че първо съчинява в проза, а след това превръщал прозата в стихове. Възразявах му, че техниката на създаването едва ли е толкова важна – важен е резултатът и му цитирах оценката на Фердинанд Брюнетиер за Бодлер. Във втория том на „Развитие на френската поезия през 19-и век“ (лекции, четени в Сорбоната) Брюнетиер казва: „Бодлер първо мислеше, създаваше, пишеше в проза, а след туй римуваше прозата.

Страници – 35

Свали

Творчеството на Никола Вапцаров носи белезите на противоречивата

Творчеството на Никола Вапцаров носи белезите на противоречивата епоха, в която е създадено – четвъртото деситилетие на двадесети век. Поезията му е заредена с динамиката на ярките социални проблеми, сред които изпъкват теми като войната, гладът, трудът, вярата, борбата. Поетическите текстове на автора – издържали крайностите на идеологическия прочит – от венцехваление до пълно отрицание, остават в българската литература със своята непретенциозна човечност и с грижата за най-важните ценности в съществуването. Неговото творчество се приближава до хората и им говори разбираемо, на техния собствен език, за дълбоките терзания на времето си, за големите дилеми на историята, за страшната сила да се обича живота при цялата му горчивина.

Страници – 18

Свали

Простата човешка драма в поезията на Вапцаров

Вапцаровата поезия е нова явление в българската литература. Поетът – “огняроинтелигент” внася в нея нови лирически ин¬то¬на¬ции, нови теми и образи, нова поетика. Той е поет. новатор, в чи¬ято поезия се съчетават лирически размисъл със сурова документалност, емоционална изразителност с пластична изобразителност, конкретно-предметно мислене с метафорична образност, реалистично изображение с романтична извисеност. Това е поезия, която зазвучава с непозната дотогава сурово-мажорна тоналност, преплетена с подкупваща задушевност.

Страници – 11

Свали

Субектът и светът в поезията на Атанас Далчев

„Хубав език имат само второстепенните писатели, които, лишени от своя смисъл и свое виждане, могат безкрайно да оглаждат и полират изреченията. Големият писател има по-важна работа – да извади от дълбочината на душата си един свят и да му даде форма.” (Ат. Далчев – „Миниатюри”)
Поетиката на символизма е арена, на която се разгръща формирането на Далчев като поет. Осмислените правила за построение на символистическите текстове помагат на поета да изясни собствените си художествени принципи. Затова постановката на въпроса за полемика и приемственост не е случайна.

Страници – 6

Свали

Добри Чинтулов

В съзнанието на признателните българи Добри Чинтулов остава с незабравимите си борчески песни. Един съвременник на поета разказва, че под тяхно въздействие младите „почнали да точат своите ножове” и да вадят старите ръждясали кремаклийки пушки. В навечерието на Освобождението Чинтуловата поезия е събитие в българската култура с магията на словото си. Тя е закъснялата наша гражданска поезия, успешен опит да се поставят на всеослушание наболелите обществени проблеми.

Страници – 3

Свали

Поезията на Смирненски пресъздава мисловния и емоционален климат

Поезията на Смирненски пресъздава мисловния и емоционален климат на една тревожна епоха. Творецът е съвременник на събития, разтърсили континента “из основи”. Политическите трусове водят до значителни промени в съзнанието и ежедневието на хората. “Пролетарската идея” ангажира ред български творци oще от 90-те години на XIX век Но именно през 20-те години на XX в.

Страници – 7

Свали

Образа на града в поезията на Христо Смирненски

Христо Смирненски навлезе в нашата литература и остави трайна диря в нея с голямата човешка болка от социалната трагедия на онеправданите трудови хора. С дълбоко проникновение и изключителна поетична сила Смирненски разкрива трагичната участ на своите герои в тяхната вълнуваща човешка драма. С ръката на талантлив художник той рисува жалкото существуване на работниците от крайните квартали на големия град. Особено пластични и затрогващи са тези картини в цикъла „Зимни вечери”.

Страници – 4

Свали

Страдание и спасение в поезията на Христо Смирненски

Поезията на Христо Смирненски отразява идейно-тематичния прелом в лириката на 20-те години на XX век. Тя е обобщение на поетичните тенденции на епохата, съчетани с образни и смислови ориентации, присъщи на социалните реалности след Първата световна война. Участието на България във войната поражда видима конфронтация в обществените слоеве, стълкновения, разюздана корупция, мизерия както сред градското, така и сред селското население, духовна немара и съкрушен идеализъм. В масовата нагласа на българина възрожденската идея за сплотеност около националните интереси се заменя от идеите за нов, коренно различен социален порядък.

Страници – 9

Свали

Екзистенциални проблеми в поезията на Атанас Далчев

Поезията на Далчев е част от големия естетически прелом на литературния живот след войните. Тя е най-прекият израз на съпротива срещу традиционната поезия – тъй наречената вещна поезия, сменила поетиката на символизма. Назоваването на предметния свят не е случаен в поетиката на 20-те години. Той показва реалното съществуване на света, конкретно отношение на човека към него. При Гео Милев назоваването е начин на въвличане на предметите в действието.

Страници – 9

Свали