Паскал и неговите мисли за човека

Френският философ Блез Паскал (1623 – 1662) е един от най-видните мислители на седменадесети век. Освен с философия Паскал се е занимавал с физика и математика (изобретател е и на първата сметачна машина), той е един от най-ярките примери за ранна и преждевременна надареност, на една изчакваща собствените си резултати нетърпелива гениалност. Основните философски виждания на Паскал са написани в книгата “Мисли”. В нея той определя и своето виждане за човека и човешката природа.

Страници – 3

Свали

Теория за стойността на Карл Маркс

Въпросът за двете страни на една стока, а именно нейната потребителна и разменна стойност, за пръв път се разглеждат от най-универсалния ум сред древногръцките мислители- Аристотел. “ Употребата на всяко благо е двояка, едната е свойствена на нещото като такова, а другата- не, както един сандал може да служи и за обуване, и за размяна. “ В тези думи на Аристотел прозира схващането за двойнствената природа на стоките.

Страници – 11

Свали

Хегел и хегелианството

Роден през 1770г. в Щутгарт, в семейството на висш чиновник. Детството му е преминало като това на всички от такъв произход: упорито, стигащо до границите на възможностите учене под погледа на строги възпитатели и амбициозни родители; детето трябвало да знае в оригинал Омир, пък и Цицерон; да пише съчинения за “човешкото достойнство” и “идеалната държава”; да рецитира стихове от Библията без грешка; да овладява типовете решения на математическите задачи и да ги прилага в различните области – например в музиката.

Страници – 9

Свали

Методологическият подход на Фридрих Хайек

Епистемологическите основи на възгледите на носителя на Нобелова награда за икономика за 1974 година Фридрих Август фон Хайек можем да открием още в трудовете му върху теоретичните основи на психологията, върху сциентизма, злоупотребата с разума и др., събрани през 1967 и 1978 г. в “Изследвания по философия, политика и икономика” и в “Нови изследвания по философия, политика и икономика и история на идеите”. Тук ще споменем само това, че неговата богата теоретична мисъл се опира върху скептицизма на Кант и Хюм, който се противопоставя на конструктивисткия рационализъм на Декарт.

Страници – 5

Свали

Философията на Карл Маркс

Карл Маркс е немски философ, политикономист и политически деец. Известен е като критик на капитализма. Възгледът за историята като резултат от класовата борба, в която капиталисти и пролетариат са антагонистични сили, е основно положение в марксизма. Той е организатор на Първия интернационал. Въпреки че Маркс се занимава с широк обхват от проблеми, той е най-известен с анализа си на историята от гледна точка на класовата борба, което е казано накратко в известното изречение от увода към „Комунистическия манифест“: „Историята на досега съществувалото общество е история на класовата борба“.

Страници – 4

Свали

Що е философия? – реферат

На въпроса, какво представлява философията и какво тя изучава, са давани най-различни отговори. Често пъти те са свързани със собствената философска система на даден философ и в този смисъл се говори за „Философията на Сократ“, „Философията на Демокрит“, „Философията на Аристотел“, „Философията на Хегел“ и пр. Някои автори1 изтъкват, че според древногръцката философска традиция има пет различни определения на философията:

Страници – 6

Свали

Философски възгледи за човека

Човекът! Въпрос изпълнен с изключително голямо вълнение, вълнувал и вълнуващ всеобхватния неспокоен дух на философията. Няма прегради за дерзаещите, търсейки истината за човека. Какво е човекът? Въпрос, който тегне наред с битието и загадките на Универсума. Дълг на философията е да застане пред тайнството, наречено човек и да въведе мисълта в необятността на Вселената. Въпросът за човека е фундаментален за развитието на философията, въпрос, който търпи непрекъснато развитие и провокира философската мисъл.

Страници – 4

Свали

 

„Човекът е само една тръстика, най-крехкото нещо в природата, но той е мислеща тръстика“ – Блез Паскал

Парадоксално звучи тази известна сентенция, чиято философия предизвиква противоречиви чувства. Защото истинността и е очевидна, но прави ли ни по-щастливи?! Сентенцията на Паскал е базирана върху идеята за диалектическата същност на човека- нищожен и велик едновременно, силен в онова, в което е най-слаб и слаб в онова, в което е най-могъщ. Защото единствено на човека е дадено да съзнава колко е „крехък“ и именно това осъзнаване на собствената му крехкост го прави „мислеща тръстика“.

Свали – 1

Свали

 

Човекът е средина между всичко и нищо – Блез Паскал
На 19 юни 1623 година е роден Блез Паскал, завещал не само своите изобретения и открития, но и едно дълбоко разбиране за същността на човека. Истинският образ на човека той открива в неговата нравственост. Предлагаме ви фрагменти от мислите на Паскал за участта ни като хора. „Какво е човекът във вселената? Нищо в сравнение с безкрайното, всичко в сравнение с нищото, средина между всичко и нищо. Съвсем неспособен да разбере тия две крайности. За него са еднакво непостижими и небитието, от което е възникнал, и безкраят, който го поглъща.

Страници – 1

Свали

Човека – актьор в живота си – философско есе

Когато говорим за човека, за живота, за ролята на човека в живота, за живота на отделната личност и пр., в нашето съзнание изникват множество въпроси, чиито отговори не винаги успяваме да намерим. На всички ни е ясно, че човешкият живот е много сложен и в същността си е изпълнен с множество ситуации, пред които хората се изправят ежедневно. Но интересното е, че начинът, по който всеки отделен индивид се справя или не с разнообразието от ситуации, е различен и обикновено е селектиран от няколко варианта, като последният се оказва най-изгоден. Именно тези различни ситуации и начини за тяхното преодоляване превръщат човека в актьор в живота-театър, защото те го карат да приема различни образи и да се вживява в такива роли, които са подходящи за отделните ситуации.

Страници – 3

Свали